Loading...

مهارت آموزی برای کودک کار

مهارت آموختن همان یاددادن توربافی است به جای ماهی دادن به نیازمند
950,000 تومان

شما با خرید این بسته حمایتی، امکان یادگیری یک مهارت یا 

کودکان کار، غالبا مدارک شناسایی­شان کامل نیست دسترسی کمتری به مدرسه دارند و بسیار زیاد در معرض خطر سوء استفاده توسط گروه های مجرم هستند. بهترین کمک به این کودکان، «آموزش مهارت های حرفه و کار» است.

کودکان خارج از بستر آموزش و بازمانده از تحصیل از مقطع ابتدایی تا دبیرستان، مستعد فعالیت های ناسالم هستند. با مهارت آموزی زندگی سالم به کودکان کار و خیابان هدیه دهیم. در واقع ما خود از منافع این کار برخوردار خواهیم شد. جامعه ای سالم تر.