Loading...

کتاب و محصولات آموزشی برای کودکان کار

خرید کتاب و نرم افزارهای آموزشی یکی از نیازهای اساسی کارگران کار است.
250,000 تومان

کارگری نیاز جامعه ماست ولی کار باید متناسب با شان افراد باشد.

با توانمندسازی کودکان کار طی دوره های آموزشی و خرید و اهدای کتاب های موثر، یکی از کارهای نیک و ماندگار است.

با خرید هر بسته آموزشی، به اندازه 2.500.000 ریال امکانات آموزشی در اختیار کودکان کار قرار می گیرد.