Loading...

بیا ببین قصه بگو

شش قصه‌ای که خودتان می‌سازید
30,000 تومان

شش مجموعه‌ی تصویرهایی که شما می‌توانید شش قصه از آ‌ن‌ها بیرون آورید.

نه. شش مجموعه‌ی تصویرهایی که شما می‌توانید شش قصه از ذهن خود بیرون آورید.

نه. چرا شش قصه؟‌ برای هر کدام می‌توانید دو قصه بیرون آورید. دوازده قصه.

نه. چرا دوازده قصه؟ …

بله. هجده قصه. چهل قصه. صد قصه یا بیش‌تر.

ذهن شما بسیار جادارتر و خلاق‌تر از آن است که گمان می‌کنید.

اما اول، همان شش قصه را بسازید و بگویید و بخوانید. تا بعد.