Loading...

کارت پستال حمایت از کودکان کار

بسته کارت پستال 12 تائی با پاکت. شما با پرداخت هزینه 100 کارت پستال، فقط 12 کارت پستال دریافت می کنید. بقیه هزینه به انجمن حمایت از کودکان کار تقدیم می شود.
500,000 تومان

خرید این کارت پستال ها برای حمایت از انجمن حمایت از کودکان کار است.
برای شما که این بسته حمایتی را تهیه فرموده اید، یک عدد کارت از سوی انحمن برای یادبود این همت خدا پسندانه ارسال می شود.